685 người đang online
Võ Thanh Sơn Võ Thanh Sơn vừa thắng Nguyễn Thuyên 1 điểm
ThuyHang Elios ThuyHang Elios vừa thắng Duy Duy 2 điểm
Trang Huyền Trang Huyền vừa thắng Bim Bờm 1 điểm
Chung An Chung An vừa thắng Khoa Pham Van 2 điểm
Mạnh Hùng Mạnh Hùng vừa thắng ʚɞPe Heo Xin Xinʚɞ 1 điểm
Beo ßịp ßợm Beo ßịp ßợm vừa thắng Phạm Thế Mỹ 2 điểm
Quốc Cường Quốc Cường vừa thắng Trần Minh 1 điểm
Vịt Kon Vịt Kon vừa thắng Trần Quân 1 điểm
Huỳnh Phước Huỳnh Phước vừa thắng Anh Chân Dài 1 điểm