658 người đang online
Păng Xê Păng Xê vừa thắng Vinh Trần 1 điểm
Hai Linh Vu Hai Linh Vu vừa thắng Nghĩa Nguyễn 1 điểm
Vinh Vịt Vinh Vịt vừa thắng Dung Lee 2 điểm
Thang Nguyen Thang Nguyen vừa thắng Mai Thanh Hiếu 2 điểm
Smiley Nguyen Smiley Nguyen vừa thắng ThuTrang Nguyen 1 điểm
Ba Nguyễn Văn Ba Nguyễn Văn vừa thắng Bũm Smile 1 điểm
Hồ Hải Lý Hồ Hải Lý vừa thắng Hiep Pham 1 điểm
Ngoc Khuong Ngoc Khuong vừa thắng Tampham Tâm 1 điểm